مناطق تزریق

اگر بخواهید خط لب‌ها یا همان کانتور را اصلاح کنید, سه ناحیه اصلی برای تزریق وجود دارد.

شما باید روی خط لب تزریق کنید

بالا و پایین.

اگربخواهید حجم بیشتری به لب ها بدهید روش اول این است که:

به سادگی وسط لب تزریق کنید

روش دوم تزریق بین قسمت مرطوب لب و خود لب خواهد بود

روی خطی که دو قسمت را به هم وصل میکند

هم روی لب پایین و لب بالا

شبیه به هم

سیسیس